REGULAMIN
PRZEDSIĘBIORSTWA ROMAN BĄK
§ 1
Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady szkolenia obowiązujące w PRZEDSIĘBIORSTWIE ROMAN BĄK – ul. Węgierska 188, 33-300 Nowy Sącz

1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
a. „Centrum Szkoleniowe” – PRZEDSIĘBIORSTWO ROMAN BĄK – ul. Węgierska 188, 33-300 Nowy Sącz
b. „osoba szkolona” – oznacza osobę, która podjęła szkolenie w firmie szkoleniowej Przedsiębiorstwie Roman Bąk i zaakceptowała obowiązujące zasady w niniejszym regulaminie.
c. „szkolenie ” – oznacza kurs, seminarium lub warsztaty prowadzone wg programów opracowanych na podstawie właściwych do danego rodzaju szkolenia aktów prawnych
d. „umowa” – oznacza zawartą umowę pomiędzy osobą szkoloną a ośrodkiem.
e. „cennik” – zestawienie dostępnych szkoleń w ośrodku, wysokości opłat za te szkolenia oraz wykaz pozostałych opłat.

2. Centrum Szkoleniowe prowadzi następujące rodzaje szkoleń:
a. szkolenia zawodowe dla osób dorosłych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11.stycznia 2012 r, w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. nr z 2012, poz 186)
b. szkolenia na urządzenia transportu bliskiego

§ 2
Uczestnictwo w szkoleniu

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:
a. zgłoszenie się telefoniczne, osobiście lub zapisanie przez stronę www,
b. spełnienie wymogów formalnych do uczestniczenia w danym rodzaju szkolenia,
c. dostarczenie dokumentów wymaganych do danego rodzaju szkolenia,
d. wypełnienie karty zgłoszeniowej,
e. uregulowanie całości należności za szkolenie najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia chyba, że zostaną ustalone inne warunki płatności, indywidualne dla danego klienta. Brak uregulowania płatności za szkolenie w wyznaczonym terminie stanowi domniemaną rezygnację ze szkolenia i jest równoznaczne ze skreśleniem z listy uczestników szkolenia.

2. Centrum Szkoleniowe kwalifikuje uczestników szkolenia którzy spełnili warunki uczestnictwa w oparciu o kolejność zgłoszeń.

3. Centrum Szkoleniowe nie przewiduje możliwości wykupienia częściowego uczestnictwa w szkoleniu.

4. W przypadku nieobecności uczestnika szkolenia na zajęciach, przepadają one bez możliwości roszczeń w stosunku do Centrum Szkolenia. W takim przypadku Centrum Szkolenia nie zwraca uiszczonych opłat.

§ 3
Obowiązki Centrum Szkolenia

1. Centrum Szkolenia zobowiązuje się do przeprowadzania poszczególnych rodzajów szkoleń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w możliwie jak najkrótszym czasie.

2. Centrum Szkoleniowe realizuje każdy rodzaj szkolenia zgodnie z programem oraz według harmonogramu dostępnego do wglądu w Centrum Szkoleniowym.

3. Centrum Szkoleniowe zatrudnia do realizacji poszczególnych rodzajów szkoleń wykładowców o odpowiednim przygotowaniu merytorycznym oraz kompetencjach dydaktycznych.

4. Centrum Szkolenia zobowiązuje się wydać osobie szkolonej komplet dokumentów stanowiących o zakończeniu szkolenia najpóźniej 7 dni po pozytywnie zdanym egzaminie o ile uregulowane zostaną wszelkie zobowiązania i opłaty wobec Centrum Szkolenia zgodnie z umową.

5. Centrum Szkolenia zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu i zaproponowania kursantowi innego terminu szkolenia w przypadku małej liczby chętnych.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji losowej, uniemożliwiającej przeprowadzenie części szkolenia Centrum Szkolenia zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia osoby szkolonej telefonicznie dzwoniąc pod numer podany przez osobę szkoloną w karcie zgłoszeniowej.

§ 4
Odwołanie zamiaru uczestnictwa w szkoleniu

1. Zapisanie się przez stronę www lub przesłanie maila zgłoszeniowego jest również uznawane za potwierdzenie zamiaru uczestnictwa w szkoleniu

2. Skuteczne odwołanie zamiaru uczestnictwa w szkoleniu, zwalniające z obowiązku uiszczenia opłaty, może nastąpić najpóźniej na pięć dni przed planowanym terminem jego odbycia się, wyłącznie mailem lub faksem.

§ 5
Obowiązki osoby szkolonej

1. Osoba szkolona zobowiązuje się do systematycznego uczęszczania na zajęcia zgodnie z przedstawionym harmonogramem.

§ 6
Opłaty

1. Opłata za szkolenie, jej formy oraz inne opłaty ustalane są na podstawie umowy z osobą szkoloną. W przypadku nie określenia opłaty w umowie obowiązujący staje się cennik aktualny na dzień zawarcia umowy.

2. Osoba szkolona może za zgodą organizatora szkolenia, wyrażoną na piśmie, rozłożyć płatność za szkolenie na nie oprocentowane raty.

§ 7
Reklamacja

Ośrodek przewiduje możliwość składania przez osobę szkoloną reklamacji dotyczącej świadczonej usługi szkoleniowej. Procedura reklamacyjna przedstawiona jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Firma zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

2. W zakresie nieregulowanym przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Z 1997 r. nr 133, poz. 833 z późn. zm.) Centrum Szkoleniowe nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych uczestników szkoleń innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, data urodzenia, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym, a Centrum Szkoleniowym oraz do wystawienia zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu PRZEDSIĘBIORSTWA ROMAN BĄK – ul. Węgierska 188, 33-300 Nowy Sącz


PROCEDURA REKLAMACYJNA

1. Zgłoszenia reklamacyjne należy składać nie później niż 7 dni od zakończenia szkolenia w PRZEDSIĘBIORSTWIE ROMAN BĄK z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Węgierska 188 w formie pisemnej, elektronicznej na adres www.romanbak.pl, ewentualnie telefonicznie

2. Reklamacji może podlegać:
– niewykonanie usługi szkoleniowej,
– częściowe wykonanie usługi szkoleniowej,
– niewykonanie z należytą starannością usługi szkoleniowej.

3. Obowiązki leżące po stronie Przedsiębiorstwa Roman Bąk podlegające reklamacji są określone w regulaminie, lub zawartej ze słuchaczem ,,Umowie o kurs”.

4. Zgłoszenie musi zawierać:

  • dane i adres szkolonego
  • szkolenie, którego dotyczy reklamacja
  • powód reklamacji
  • opis zagadnienia reklamowanego

5. Zgłoszenie reklamacyjne wraz z dokumentami jest rozpatrywane pod kątem słuszności roszczeń gwarancyjnych.

6. Rozpatrzenie reklamacji na podstawie zgromadzonych dokumentów następuje w ciągu 5 dni roboczych, od dnia odbioru zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne jest niepełne i zawiera istotne braki utrudniające jego rozpatrzenie termin 5 dniowy liczony jest od dnia uzupełnienia reklamacji przez zgłaszającego.

7. O odrzuceniu reklamacji lub jej braku, zgłaszający reklamację jest informowany pismem.

8. Informacja pisemna jest wysyłana e – mailem lub pocztą, według wyboru zgłaszającego.

9. W przypadku uznania roszczeń słuchacza z tytułu gwarancji, zakres szkolenia objętego reklamacją powtarza się zgodnie z programem szkolenia z należytą starannością na koszt Przedsiębiorstwa Roman Bąk.

10. Koszty nieuzasadnionego złożenia reklamacji usługi szkoleniowej pokrywa uczestnik szkolenia ( zamawiający) składający reklamację.

11. Po zakończeniu czynności reklamacyjnych wypełniana jest ,,Karta niezgodności i reklamacji” podpisana przez użytkownika przez właściciela.

KARTA NIEZGODNOŚCI I REKLAMACJI