PROCEDURA REKLAMACYJNA

1. Zgłoszenia reklamacyjne należy składać nie później niż 7 dni od zakończenia szkolenia w PRZEDSIĘBIORSTWIE ROMAN BĄK z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Węgierska 188 w formie pisemnej, elektronicznej na adres www.romanbak.pl, ewentualnie telefonicznie

2. Reklamacji może podlegać:
– niewykonanie usługi szkoleniowej,
– częściowe wykonanie usługi szkoleniowej,
– niewykonanie z należytą starannością usługi szkoleniowej.

3. Obowiązki leżące po stronie Przedsiębiorstwa Roman Bąk podlegające reklamacji są określone w regulaminie, lub zawartej ze słuchaczem ,,Umowie o kurs”.

4. Zgłoszenie musi zawierać:

  • dane i adres szkolonego
  • szkolenie, którego dotyczy reklamacja
  • powód reklamacji
  • opis zagadnienia reklamowanego

5. Zgłoszenie reklamacyjne wraz z dokumentami jest rozpatrywane pod kątem słuszności roszczeń gwarancyjnych.

6. Rozpatrzenie reklamacji na podstawie zgromadzonych dokumentów następuje w ciągu 5 dni roboczych, od dnia odbioru zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne jest niepełne i zawiera istotne braki utrudniające jego rozpatrzenie termin 5 dniowy liczony jest od dnia uzupełnienia reklamacji przez zgłaszającego.

7. O odrzuceniu reklamacji lub jej braku, zgłaszający reklamację jest informowany pismem.

8. Informacja pisemna jest wysyłana e – mailem lub pocztą, według wyboru zgłaszającego.

9. W przypadku uznania roszczeń słuchacza z tytułu gwarancji, zakres szkolenia objętego reklamacją powtarza się zgodnie z programem szkolenia z należytą starannością na koszt Przedsiębiorstwa Roman Bąk.

10. Koszty nieuzasadnionego złożenia reklamacji usługi szkoleniowej pokrywa uczestnik szkolenia ( zamawiający) składający reklamację.

11. Po zakończeniu czynności reklamacyjnych wypełniana jest ,,Karta niezgodności i reklamacji” podpisana przez użytkownika przez właściciela.

KARTA NIEZGODNOŚCI I REKLAMACJI